Algemene leveringsvoorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden worden gebruikt door Madaga B.V. gevestigd op het adres Laan van Kronenburg 14 te Amstelveen.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Madaga  Madaga B.V., gevestigd te Amstelveen
 • Afnemer: de afnemer die gebruikt maakt van de producten en/of diensten van Madaga
 • Product: door Madaga te leveren maaltijden en of diensten aan de afnemer.
 • Overeenkomst: een overeenkomst die tot stand komt tussen Madaga en de afnemer in het kader van de koop, verkoop dan wel levering van producten en/of diensten door of aan Madaga.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Madaga tot verkoop en levering van producten aan haar afnemers.
 2. De algemene voorwaarden van afnemer worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Informatie

 1. Aan door Madaga aan derden verstrekte informatie, op welke wijze dan ook, zoals onder andere opgenomen in catalogi, folders, op verpakkingsmateriaal, prijsinformatie en informatie (waaronder foto’s) die op de website van Madaga is vermeld, kunnen geen rechten worden ontleend, bovendien kan deze informatie aan wijziging onderhevig zijn.

Artikel 4 – Aanbiedingen en overeenkomst

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en/of de aanbiedingen van Madaga een termijn voor aanvaarding bevatten, is Madaga bevoegd deze aanbieding binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de op een aanbieding volgende opdracht te herroepen.
 2. Alle aanbiedingen van Madaga vervallen van rechtswege indien zij niet door afnemer worden aanvaard binnen de daarin gestelde termijn.
 3. In een aanbieding voorkomende fouten of onjuistheden binden Madaga niet.
 4. Een overeenkomst kan uitsluitend tot stand komen door schriftelijke bevestiging door Madaga aan de afnemer van de aanvaarding van een bestelling of de uitvoering daarvan.
 5. Een bevestiging via e-mail wordt gezien als een schriftelijke bevestiging.
 6. Madaga heeft het recht de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

Artikel 5 – Bestellingen

 1. Losse bestellingen kunnen worden gedaan via de website van Madaga. Er geldt een minimum afname van te bestellen producten, te weten voor een waarde per bestelling van € 15,-, bezorging is gratis.
 2. Wijzigingen of annuleringen van bestellingen dienen voordat de besteltermijn van een bepaalde bestelling is verlopen aan Madaga via e-mail doorgegeven te worden. Bij wijziging of annulering na deze termijn is Madaga gerechtigd de oorspronkelijke bestelling doorgang te laten vinden, en volledige betaling te vorderen.
 3. Madaga biedt haar afnemers de mogelijkheid een abonnement (menuplan) af te sluiten, op basis waarvan zij automatisch, wekelijks bepaalde producten afnemen. Afnemers kunnen wekelijks zelf aangeven of zij een wijziging van de bestelling ten opzichte van de voorgaande bestelling wensen inclusief tijdelijke stopzetting of annulering. Indien geen wijziging wordt doorgegeven, levert Madaga automatisch het standaard menu.

Artikel 6 – Bezorging

 1. Bestellingen worden binnen Nederland afgeleverd op een door afnemer aan te geven adres, eventueel met vermelding van een alternatief afleveradres in de directe nabijheid van het afleveradres.
 2. Bezorging van de bestelde producten door Madaga geschiedt na (volledige) betaling door de afnemer van de voor levering van de betreffende producten verschuldigde bedragen.
 3. De afnemer geeft bij de bestelling aan op welke dag en binnen welke tijdspanne hij de producten geleverd wenst te krijgen. Madaga gaat bij het uitvoeren van de bestelling uit van de door afnemer kenbaar gemaakte gegevens inzake inhoud bestelling, afleveradres (alternatief leveradres) en datum en tijdspanne van levering. De termijnen voor aflevering vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door Madaga zoveel mogelijk in acht worden genomen. Madaga komt door het enkele overschrijden van een termijn niet in verzuim en afnemer kan aan een dergelijke termijn niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Met inachtneming van het voorgaande zal Madaga geaccepteerde bestellingen, indien het binnen haar macht en mogelijkheden ligt, op en binnen de door afnemer aangegeven dag en tijdspanne uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
 4. Indien de afnemer niet aanwezig is op het moment van bezorging door Madaga, dan wel een door haar in te schakelen derde, wordt de afnemer middels een kaart in de brievenbus geïnformeerd dat de bestelling is aangeboden. Afnemer dient vervolgens op basis van de achtergelaten instructies contact op te nemen met Madaga, dan wel een door haar ingeschakelde derde, om een nieuw(e) datum/tijdstip voor aflevering te bespreken. De kosten voor deze hernieuwde bezorging zullen door afnemer vergoed moeten worden. Mocht de afnemer de bestelling opnieuw willen laten bezorgen dan wel persoonlijk op komen halen ten kantore van Madaga B.V.  dan is dat mogelijk voor een periode van 48 uur nadat de bestelling voor het eerst is aangeboden. Na het verstrijken van deze periode behoudt Madaga B.V. zich het recht voor om de bestelling te vernietigen dan wel te schenken aan derden.
 5. De bestelling dient na ontvangst door afnemer gecontroleerd te worden. Indien afnemer niet direct na ontvangst van de bestelling reclameert wordt Madaga geacht conform de bestelling te hebben geleverd.
 6. Behoudens in geval van grove schuld of ernstige nalatigheid is de verplichting tot schadevergoeding door Madaga ter zake van het niet, niet juist of niet volledig leveren van een bestelling beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Madaga zich inspannen om bij de levering van een volgende bestelling een vervangend product met dezelfde karakteristieken, kosteloos, beschikbaar te stellen. Indien dit niet mogelijk is zal Madaga aan afnemer, bij de levering van de volgende bestelling, een voucher verstrekken voor de waarde van het niet geleverde product.
 8. Het risico voor beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de afnemer bij Madaga, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het risico van de geleverde producten gaat op afnemer over bij de aanbieding van de bestelling op het aangegeven afleveradres dan wel het alternatieve afleveradres.

Artikel 7 –  Houdbaarheid en garantie

 1. De houdbaarheid van de door Madaga geleverde producten bedraagt acht (8) tot tien (10) dagen. Afnemer is verplicht de instructies en adviezen van Madaga met betrekking tot het bewaren en koelen van de producten van Madaga op te volgen.
 2. Madaga is niet aansprakelijk in geval producten niet geschikt (zouden) zijn indien afnemer daarvan niet tijdig, te weten direct na levering, melding van heeft gemaakt. Verder is Madaga niet aansprakelijk voor gebreken aan de producten die het gevolg zijn van het niet opvolgen door afnemer van de door Madaga gegeven adviezen en instructies met betrekking tot het bewaren en koelen van de producten. Madaga is ook niet aansprakelijk voor eventuele (allergische) reacties op de door afnemer geconsumeerde producten.
 3. Door de afnemer direct bij bezorging retour gezonden producten, waarvan Madaga erkent, dat die onder de garantie vallen, worden door Madaga vervangen en kosteloos opnieuw bezorgd.
 4. Madaga is tot geen enkele garantie, c.q. vervanging gehouden, indien het gebrek aan het product is veroorzaakt door toedoen van de afnemer of een derde. Hieronder wordt in ieder geval begrepen het niet naleven van de instructies en adviezen inzake het bewaren en koelen van de producten.
 5. Aansprakelijkheid voor gevolg- of indirecte schade van een afnemer of een eventuele derde is steeds uitgesloten.

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling van de bij Madaga bestelde producten dient te geschieden direct bij de bestelling. Betaling dient te geschieden via iDEAL (internetbankieren), PayPal dan wel automatische incasso. In geval van automatische incasso doet afnemer, door het aangaan van de overeenkomst met Madaga, uitdrukkelijk afstand van het recht de betaling te storneren.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in BTW-tarieven.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 9 – Overmacht

 1. Overmacht is te verstaan als elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Madaga, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Madaga kan worden verlangd en geeft Madaga het recht haar verplichtingen op te schorten. Onder overmacht in de zin van deze bepaling wordt onder meer (doch niet uitsluitend) verstaan, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, gebrek aan personeel, epidemieën, opstootjes, belemmerde of gesloten aanvoer te land, ter zee of in de lucht, vorstverlet, wanprestatie van derden die door Madaga ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Dezelfde omstandigheden betreffende de door Madaga ingeschakelde derden vallen eveneens onder deze bepaling.
 2. Indien de nakoming van de overeenkomst niet blijvend en/of onmogelijk is geworden, zijn partijen, indien als gevolg van de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld, de uitvoering van de overeenkomst met meer dan vier (4) weken wordt opgeschort, bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere partij aanspraak op schadevergoeding heeft. Een zodanige mededeling zal moeten geschieden binnen één (1) week na het verstrijken van hierboven genoemde termijn.

Artikel 10 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Intellectuele eigendomsrechten onder andere op de receptuur, de verpakkingsmaterialen, de naam, de formule, de bijbehorende woord- en beeldmerken, etc. berusten bij Madaga.
 2. Indien blijkt dat door afnemer inbreuk wordt gemaakt op de hiervoor genoemde intellectuele eigendomsrechten zal Madaga iedere verdere levering aan afnemer staken, dan wel beëindigen en afnemer aansprakelijk stellen voor de door Madaga geleden schade. Tevens behoudt Madaga zich het recht voor een verbod te eisen voor iedere toekomstige inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten met verbeurte van een boete bij overtreding daarvan.

Artikel 11– Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling van deze voorwaarden en/of een bepaling uit een overeenkomst tussen Madaga en een afnemer nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden en die overeenkomst onverminderd van kracht. Partijen zijn alsdan verplicht om in onderling overleg de nietige of vernietigbare bepaling(en) te (doen) sluiten/vervangen op een wijze die zoveel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.
 2. Afwijkingen van – of aanvullingen op – deze voorwaarden of een overeenkomst waarop zij van toepassing zijn kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 3. Indien wenselijk en/of noodzakelijk geacht, is Madaga bevoegd tot wijziging van deze algemene voorwaarden over te gaan.

Artikel 12– Toepasselijk recht / geschillen

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Madaga is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in het kader van die aanbiedingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de rechter in Amsterdam, dan wel een andere bevoegde Nederlandse rechter.