Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.madaga.nl van Madaga B.V. en op alle gekoppelde websites. Door de website te gebruiken aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden.

Madaga kan deze gebruiksvoorwaarden wijzigen, uitbreiden en/of beperken. Madaga adviseert u om deze gebruikersvoorwaarden periodiek te raadplegen. Door gebruik daarna voort te zetten aanvaardt u wijzigingen, uitbreidingen en beperkingen van de gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer

Het bezoeken van deze website gebeurt volledig voor eigen rekening en risico van de website-bezoeker.

Madaga kan (informatie en specificaties op) haar website zonder kennisgeving, geheel of gedeeltelijk wijzigen of verwijderen en de verbinding van haar website met websites van anderen verbreken.

Madaga doet er alles aan om door middel van de website volledig juiste informatie te verstrekken. De website bevat geen (tot een overeenkomst strekkend) aanbod of advies van Madaga. Madaga streeft er naar mogelijke storingen en beperkingen zo snel mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij bezoekers van de website zo beperkt mogelijk te houden. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Madaga is niet aansprakelijk voor (gevolgen van):

  • Verstrekking van onjuiste informatie;
  • (Aanwezigheid van) virussen of andere schadelijke programmatuur in de website of de servers die de website toegankelijk maken;
  • Niet of niet juist functioneren van de website (bijvoorbeeld verbandhoudende met beperkingen of storingen).
  • Gebruik of onmogelijkheid van gebruik van de website;
  • Niet (tijdige) aflevering van elektronische berichten, onderschepping en/of manipulatie van elektronische berichten (door bijvoorbeeld derden, virussen of andere schadeveroorzakende programmatuur);
  • Informatie van derden op de website.

Madaga is in geen geval gehouden tot vergoeding van directe schade, indirecte schade, gevolgschade, derving van inkomsten, derving van winst, gemiste kansen en ander verlies.

Bezoekers van de website zullen geen processen in gang (laten) zetten of laten voortbestaan, waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze processen de overige bezoekers van de website (kunnen) hinderen.

Bezoekers van de website zijn verplicht om Madaga te vrijwaren van aanspraken van derden voortvloeiende uit gebruik van de website door de bezoeker.

Links met andere websites

De website kan links bevatten naar website  van derden. Daarnaast kan er op websites van derden een link naar de website zijn opgenomen. Madaga is noch aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze websites, noch voor eventuele verwerking en/of verzameling van persoonsgegevens via deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, ten aanzien van (onderdelen van) de website behoren uitsluitend aan Madaga toe. Bezoekers van de website mogen de website en de daardoor ter beschikking gestelde informatie uitsluitend raadplegen. Het weergeven of reproduceren van (een deel van) de website op een website van een derde en het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website en een website, (meta) search engine of computernetwerk, van een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Madaga is verboden.

Privacy Policy

Madaga kan bij bezoek aan de website door middel van cookies informatie over het gebruik van de website verzamelen. Daarbij wordt door de Madaga webserver automatisch het IP-adres van de bezoeker herkend. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internet server van de website aan de internetbrowser van de bezoeker worden gestuurd, waarna de internetbrowser van de bezoeker het tekstbestand op de harddrive van de computer van de bezoeker plaatst.

Door het gebruik van cookies is de website in staat bezoekers bij een volgend bezoek te herkennen en statistische gegeven te genereren over het gebruik van de website. Password cookies worden door Madaga gebruikt om de bezoeker zo snel en eenvoudig mogelijk naar de eigen persoonlijke pagina te leiden. Overige cookies worden door Madaga gebruikt om informatie te registreren, zoals informatie over hetgeen bezoekers toevoegen aan hun boodschappenlijst, de website beter op de behoeften van de bezoeker af te stemmen en de website gebruikersvriendelijker te maken. Bezoekers kunnen hun internet browser zo instellen dat zij bericht krijgen wanneer er een cookie wordt geplaatst of kunnen instellen dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. In het laatste geval kan de bezoeker echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruik maken. Een en ander geschiedt steeds met inachtneming van de ter zake geldende regelgeving.

Bij een bezoek aan de website kunnen de volgende gegevens door Madaga worden bewaard:

  • Alle door de bezoeker aan Madaga verstrekte informatie (zoals naam en adresgegevens)
  • Het IP-adres van de bezoeker bij gebruik van cookies

Daarnaast kunnen de volgende gegevens (niet gerelateerd aan IP-adres) door Madaga in haar webstats worden opgeslagen:

  • De domeinnaam van internetpagina’s van derden die door de bezoeker zijn geraadpleegd om naar de website te gaan
  • De informatie met betrekking tot de subpagina’s, die de bezoeker op de website geraadpleegd heeft.

De persoonsgegevens die u via onze website aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld.

Door Madaga opgeslagen informatie wordt niet doorgegeven aan andere, niet met Madaga geaffilieerde, organisaties, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is. Madaga heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op het internet.

Wanneer Madaga gegevens overdraagt of ontvangt op de website, gebruikt Madaga altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Daarnaast heeft Madaga de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die ontvangen wordt via de website, te voorkomen.

De bezoeker die Madaga via de website zijn/haar telefoonnummer mededeelt, zal alleen telefonisch door Madaga gecontacteerd worden indien dit nodig is voor de bezorging van de bestelde producten of de afhandeling van een klacht die door de bezoeker is ingediend.

Bezoekers van de website hebben op verzoek toegang tot de informatie welke door Madaga van hen is bijgehouden. Een verzoek om toegang tot deze informatie (bijvoorbeeld om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren) kan gedaan worden via het adres van Madaga.

Klachtenregistratie

Afhankelijk van het type klacht worden die op verschillende wijzen afgehandeld en geadministreerd.

Klachten met betrekking tot het product en/of verpakking worden gecommuniceerd met producent die dit als standaard procedure vastlegt en intern opvolgt volgens de ISO 22000 norm. Daarnaast wordt er bij Madaga een log bijgehouden van de klachten en hun status in het productie issues logboek. Alle klachten die Madaga via e-mail ontvangt worden gefiled in Microsoft Outlook van de operations manager. Klachten met betrekking tot logistiek worden met de logistieke partner besproken en opgelost.

In alle gevallen wordt er met de klant direct contact opgenomen voor verdere informatie en onmiddellijke actie. Voor online en foodservice klanten wordt de eindgebruiker of eindverbruiker direct door Madaga benaderd. In het geval van retail klanten wordt in overleg met de retailer bepaald of zij dan wel Madaga de klant benaderd.

Slotbepalingen

Indien één of meer delen van deze voorwaarden ongeldig is blijft het overige deel van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Ongeldige delen van deze voorwaarden zullen dan vervangen worden door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking daarvan, zoveel mogelijk aansluiten bij die van het ongeldige gedeelte.

Gebruik van de website wordt beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen, voortvloeiende uit gebruik van de website, verbandhoudende met deze voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.