100% kidsproof      |      80% van de kinderen likt de vingers af      |      elke dag op smaakavontuur

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP – MADAGA BV

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op aankopen die verricht worden in de webshop van Madaga www.madaga.nl/webshop

 

1 ALGEMEEN 

1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden – hierna “de Voorwaarden” – wordt onder “Madaga” verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Madaga B.V., alsook aan haar gelieerde ondernemingen. Onder “Afnemer” wordt verstaan elke partij aan wie Madaga producten (inclusief ingrediënten en verpakkingen daarvan) en diensten levert. Onder “Producten” wordt verstaan alle producten en/of diensten – inclusief ingrediënten en verpakkingen – die Madaga uit hoofde van de Overeenkomst levert aan Afnemer.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die geplaatst worden op madaga.nl/webshop (“Overeenkomst”). Toepasselijkheid van voorwaarden van Afnemer, dan wel andere (algemene) voorwaarden wijst Madaga uitdrukkelijk van de hand, behoudens schriftelijke aanvaarding van desbetreffende voorwaarden door Madaga.

1.3 Madaga behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in de Voorwaarden. Op de Madaga website staat altijd de meest actuele versie van de Voorwaarden.

 

2 LEVERING 

2.1 De levertijd van de Producten door Madaga aan Afnemer bedraagt vijf tot zes dagen. Levertijden voor de eilanden en Zeeuws Vlaanderen kunnen hiervan afwijken; Madaga verzoekt Afnemer hierover contact met haar op te nemen. Afnemer is vervolgens gehouden op basis van de in dit artikel 2.1 bedoelde levertijden zelf tijdig bestellingen voor Producten via de webshop te plaatsen.

2.2 Madaga is gerechtigd om – binnen de grenzen van door Afnemer aangegeven dieet- of allergievoorschriften – vervangende Producten van soortgelijke kwaliteit en functionaliteit te leveren, indien de oorspronkelijk bestelde Producten op enig moment niet voorhanden zijn.

2.3 Madaga is gerechtigd een minimaal bestelbedrag te hanteren om uit te kunnen komen met haar bestelkosten. Indien hiervan sprake is, wordt dit gecommuniceerd onder veelgestelde vragen. De bestelkosten bedragen € 7,50 per bestelling, tenzij anders overeengekomen.

2.4 Madaga levert de Producten tot aan de deur. Direct na levering dient Afnemer de Producten in de koeling te plaatsen. Madaga is niet aansprakelijk voor enige Product- of personenschade, indien deze bepaling niet door Afnemer is nageleefd.

2.5 Ingeval Afnemer de Producten niet (tijdig) conform de Overeenkomst in ontvangst neemt, komen alle door Madaga in verband daarmee vergeefs gemaakte kosten, waaronder eventuele kosten voor transport, opslag en/of vervanging voor rekening van Afnemer.

2.6 Afnemer dient bij aflevering van de Producten onmiddellijk te onderzoeken of de levering compleet is en beantwoordt aan de Overeenkomst. Eventuele afwijkingen dienen door Afnemer uiterlijk op de eerstvolgende werkdag na aflevering vóór 12:00 uur schriftelijk bij Madaga te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Producten worden geacht conform de Overeenkomst te zijn ontvangen. Afwijkingen moeten gemeld worden via het klachtenformulier onder vermelding van het ordernummer ontvangen na de bestelling via madaga.nl/webshop, waarna zij binnen drie werkdagen zullen worden opgevolgd.

2.7 Ondanks het indienen van een klacht als bedoeld in Artikel 2.6 heeft Afnemer voor de levering waarop de klacht betrekking niet onverschuldigd betaald.

2.8 Eenmaal gedane bestellingen kunnen niet worden geannuleerd, omdat Madaga direct na elke bestelling haar ingrediënten inkoopt en de bereiding van de Producten start. Eenmaal uitgeleverde Producten kunnen niet worden geretourneerd aan Madaga.

2.9 Madaga behoudt zich het recht voor een gedane bestelling te annuleren, in het uitzonderlijke geval waarin zij deze niet kan uitleveren. Indien zich zo’n geval voordoet, zal Madaga dit aan Afnemer binnen twee werkdagen meedelen en de verrichte betaling terugstorten.

 

3 PRIJZEN EN BETALING 

3.1 Prijzen voor Producten luiden in euro (€), inclusief BTW en eventuele andere heffingen en inclusief verpakkingen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 Betaling door Afnemer geschiedt direct na de bestelling via de aangeboden betaalmogelijkheden in de webshop, waarbij Madaga passende veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Pas nadat de betaling succesvol is afgerond, is de bestelling definitief.

3.3 Madaga is gerechtigd om een jaarlijkse redelijke inflatiecorrectie toe te passen op de vermelde prijzen van de Producten. Daarnaast is Madaga binnen redelijke grenzen gerechtigd de prijzen van de Producten te verhogen ter compensatie van aanmerkelijke kostprijsverhogende factoren, waaronder maar niet beperkt tot wijzigingen in prijzen van ingrediënten, productie, verpakking en transport en/of in collectieve arbeidsvoorwaarden. Madaga’s website vermeldt steeds de actuele prijzen.

 

4 VERPLICHTINGEN MADAGA EN AFNEMER 

4.1 Alle Producten zijn gepasteuriseerd. Verder voldoen de Producten aan de algemene hygiënestandaard conform de HACCP / FSSC 22000 certificering. Tot slot vermeldt Madaga specifieke certificeringen, dan wel voorwaarden waaraan de Producten voldoen in de beschrijving daarvan op de Madaga website, alsmede op het etiket van elk Product, waaronder maar niet beperkt tot: 

  • Biologisch (SKAL gecertificeerd)
  • Vegetarisch

4.2 Afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat, vanaf het moment van levering van de Producten op haar locatie / vestiging(en), de voedselveiligheid te allen tijde is gewaarborgd in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, alsook daartoe met regelmaat controles uit te (doen) voeren en verslag te (doen) leggen van de uitkomsten van dergelijke controles.

4.3 Madaga is gerechtigd Afnemer van aanwijzingen te voorzien op het gebied van voedselveiligheid. Indien Afnemer dergelijke aanwijzingen stelselmatig niet opvolgt, is Madaga gerechtigd gedane bestellingen niet uit te leveren. Reeds verrichte betalingen door Afnemer zal Madaga in dat geval retourneren.

4.4 Afnemer is gehouden de Producten te bewaren en bereiden volgens het op de verpakking vermelde bereidingsvoorschrift en mag hier nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Madaga van afwijken.

 

5 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

5.1 Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten – waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten en/of handelsna(a)m(en) van Madaga – berusten te allen tijde bij Madaga en gaan op basis van de Overeenkomst niet over op Afnemer. 

 

6 AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Madaga besteedt continue zorg en aandacht aan de samenstelling en presentatie van haar Producten. Wanneer Afnemer desalniettemin meent dat bepaalde informatie niet correct of volledig is, nodigt Madaga Afnemer uit dit per e-mail onder vermelding van telefoonnummer kenbaar te maken op webshop@madaga.nl, waarna Madaga contact zal opnemen met Afnemer, zo mogelijk binnen 24 uur na melding.

6.2 Madaga is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Afnemer en/of derde(n) mochten lijden als gevolg van de Overeenkomst of de geleverde Producten, om welke reden dan ook, behoudens indien van grove nalatigheid of ernstige verwijtbaarheid aan de zijde Madaga sprake is.

6.3 In geval aansprakelijkheid van Madaga komt vast te staan, komt slechts directe vermogensschade voor vergoeding in aanmerking, met uitsluiting van indirecte-, gevolg- en/of immateriële schade en tot ten hoogste het door Madaga verzekerde bedrag ad € 2.500.000,– per aanspraak per kalenderjaar.

 

7 PRIVACY 

7.1 Madaga draagt ervoor zorg passende technische en organisatorische maatregelen te treffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

7.2 Madaga heeft een privacy statement waarin is beschreven hoe zij met persoonsgegevens omgaat. Het privacy statement is te vinden op de webshop van Madaga.

 

8 SLOTBEPALINGEN
8.1 De Overeenkomst tot stand gekomen onder deze Voorwaarden blijft van kracht totdat het Product naar tevredenheid van Afnemer is uitgeleverd, met in achtneming van het bepaalde in artikel 2.9

8.2 De ongeldigheid van een bepaling uit deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst heeft geen gevolgen voor de geldigheid van overige bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

8.3 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

8.4 Mochten bepalingen uit deze Voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdig zijn dan prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.

8.5 Uitsluitend de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam is bevoegd tot kennisneming van geschillen tussen Madaga en Afnemer ter zake de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Amstelveen, Algemene voorwaarden Webshop – juni 2022 

 Download hier onze algemene voorwaarden. 

 

 

KVK: 50118188

Inschrijven nieuwsbrief

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.