Onze voorwaarden

Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over onze algemene voorwaarden en ons privacy- en cookiebeleid.

ALGEMENE VOORWAARDEN
REGULIERE BESTELLINGEN – MADAGA BV

1 ALGEMEEN

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reguliere bestellingen bij Madaga. Reguliere bestellingen zijn bestellingen die plaatsvinden via het bestelsysteem van Madaga met eigen inlogcode per klant (dus niet haar webshop).

1.2
In deze algemene verkoopvoorwaarden – hierna “de Voorwaarden” – wordt onder “Madaga” verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Madaga B.V., alsook aan haar gelieerde ondernemingen. Onder “Afnemer” wordt verstaan elke partij aan wie Madaga producten (inclusief ingrediënten en verpakkingen daarvan) en diensten levert. Onder “Producten” wordt verstaan alle producten – inclusief ingrediënten en verpakkingen – die Madaga levert aan Afnemer.

1.3
Levering van de Producten vindt plaats op basis van een zowel door Madaga als Afnemer te ondertekenen offerte (“de Offerte”). De Offerte en deze Voorwaarden vormen gezamenlijk de overeenkomst (“de Overeenkomst”).

1.4
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, prijsopgaven van Madaga, alsook met Madaga gesloten overeenkomsten en andere daarmee samenhangende rechtshandelingen. Toepasselijkheid van voorwaarden van Afnemer, dan wel andere (algemene) voorwaarden wijst Madaga uitdrukkelijk van de hand, behoudens schriftelijke aanvaarding van desbetreffende voorwaarden door Madaga.

1.5
Alle aanvragen, offertes en aanbiedingen van Madaga zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Madaga worden herroepen of gewijzigd. Indien een aanvraag of offerte een termijn voor aanvaarding bevat, dan geldt dat het aanbod met het verstrijken van die termijn direct komt te vervallen.

1.6
De Afnemer met wie eenmaal op grond van de Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Voorwaarden op latere Offertes tussen haar en Madaga.

2 PRODUCTEN & PRIJZEN

2.1
Madaga levert aan Afnemer de Producten op basis van het door Afnemer gekozen type menu. Bij de samenstelling van het menu wordt onder meer rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen, de grammage per kind, alsook eventuele (individuele) dieetwensen. Afnemer is verantwoordelijk om juiste en volledige informatie met betrekking tot het gevraagde menu en de daarin opgenomen Producten aan Madaga aan te leveren.

2.2
Madaga verzorgt met liefde en aandacht het samenstellen, aanbieden en leveren van het menu en de bijbehorende Producten voor de Afnemer. Dit doet zij op basis van de gezamenlijk besproken criteria.

2.3
Wanneer de Afnemer het menu (tussentijds) wenst te veranderen kunnen mogelijke alternatieven worden besproken met Madaga en kunnen de afspraken eventueel worden aangepast.

2.4
De Producten – per portie zijn gebaseerd op de volgende grammages per leeftijd per dag:

  • Baby’s in de leeftijd van 4-6 maanden (groentehapje): 80 gram per portie;
  • Baby’s in de leeftijd van 6-12 maanden: 150 gram per portie;
  • Kinderen in de leeftijd vanaf 12 maanden: 200 gram per portie;
  • Kinderen in de leeftijd vanaf 24 maanden: 250 gram per portie;
  • Kinderen in de leeftijd vanaf 12 maanden en ouder met speciale dieetwensen: 200 gram per portie;
  • Maaltijden voor kinderen op de BSO in de leeftijd vanaf 4-12 jaar 300 gram per portie;
  • Soepen: Kinderen in de leeftijd vanaf 12 maanden: 200 ml per portie;
  •                 Kinderen in de leeftijd vanaf 24 maanden: 250 ml per portie;
  •                 Kinderen op de BSO in de leeftijd vanaf 4-12 jaar 250 ml per portie;
  • Groentjespret: om te dippen of als broodbeleg.

2.5
Prijzen voor Producten luiden in euro (€), inclusief BTW en eventuele andere heffingen en inclusief transportkosten en -verpakkingen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.6
Madaga geeft aan de Afnemer een prijsindicatie van de Producten op basis van het samengestelde menu. Deze prijzen zijn gebaseerd op de portiegroottes zoals genoemd in artikel 2.4. Dit is inclusief BTW en gekoeld transport door Madaga of een door Madaga aan te wijzen derde partij.

2.7
De prijs per portie is indicatief en niet bindend. Deze is berekend op basis van de prijs voor de Producten op verpakkingsbasis, gedeeld door het aantal porties per schaal.

2.8
Madaga kan binnen redelijke grenzen de prijzen voor de Producten verhogen ter compensatie van aanmerkelijke kostprijsverhogende factoren zoals (maar niet beperkt tot) verhoging van de prijzen van ingrediënten, productie, verpakkingen, transport en wijzigingen in collectieve arbeidsvoorwaarden. Madaga bericht Afnemer hierover uiterlijk twee (2) weken voordat de prijswijziging ingaat.

2.9
Daarnaast mag Madaga een jaarlijkse redelijke inflatiecorrectie toepassen op de overeengekomen prijzen. Madaga bericht Afnemer hierover uiterlijk twee (2) maanden voordat de prijswijziging ingaat.

3 SERVICES

3.1
Op verzoek van Afnemer spant Madaga zich in om Afnemer van advies te voorzien met betrekking tot de aanschaf van apparatuur voor het bewaren en bereiden van de Producten.

3.2
Op verzoek van Afnemer adviseert Madaga haar over de voedselveiligheid ten aanzien van de Producten en de daarbij behorende wettelijke bepalingen en overige relevante richtlijnen.

3.3
Services op verzoek van Afnemer als bedoeld in dit artikel 3 worden door Madaga bij Afnemer in rekening gebracht op basis van tussen partijen vast te stellen prijzen en (betalings)afspraken.

4 BESTELLEN

4.1
Afnemer kan de Producten bij Madaga uitsluitend bestellen op verpakkingsbasis (‘per schaal’). Het type Product (op basis van leeftijd, samengesteld menu en eventuele allergieën of individuele behoeftes) vermenigvuldigd met het totale aantal benodigde porties per dag wordt per schaal naar boven afgerond.

4.2
Het minimale bestelbedrag per levering bedraagt € 100,– incl. BTW. Madaga behoudt zich het recht voor om bij een bestelling van een lager bedrag bijkomende logistieke en administratieve kosten bij Afnemer in rekening te brengen.

4.3
Bestellingen voor de gewenste eetweek kunnen uiterlijk 9 dagen voor de beoogde consumptie, op maandag vóór 23:00 uur, in het online bestelsysteem worden geplaatst. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het op tijd bestellen. Een bestelling is geplaatst zodra deze in de samenvatting van het bestelmenu van Afnemer staat aangegeven. Indien een bestelling te laat is geplaatst kan de tijdige levering niet gegarandeerd worden en kunnen mogelijk extra (logistieke) kosten in rekening worden gebracht.

4.4
Wijziging of annulering van een door de Afnemer geplaatste bestelling is mogelijk tot uiterlijk de besteldeadline (zie artikel 4.4). Bij het bepalen van de wijzigings- of annuleringstermijn worden weekenddagen (zaterdag en zondag) en feestdagen niet meegerekend. Wijziging of annulering van de bestelling kan uitsluitend schriftelijk / per e-mail worden doorgegeven. Wanneer een wijziging of annulering na de deadline wordt doorgegeven, kan Madaga deze niet in behandeling nemen.

4.5
In geval van tijdige wijziging van een bestelling en/of een levering door Afnemer als bedoeld in artikel 4.5, en indien Madaga erin slaagt een te laat doorgegeven wijziging in een bestelling alsnog uit te leveren, heeft Madaga het recht hiervoor bijkomende (logistieke) kosten bij Afnemer in rekening te brengen (op basis van afstand in kilometers en route).

5 LEVERING

5.1
Levering van de Producten door Madaga aan Afnemer geschiedt ten minste éénmaal per week, behoudens feestdagen en afwijkende schriftelijke afspraken.

5.2
Madaga is gerechtigd om – binnen de grenzen van door Afnemer aangegeven dieet- of allergievoorschriften – vervangende Producten van soortgelijke kwaliteit en functionaliteit te leveren, indien de oorspronkelijk bestelde Producten op enig moment niet voorhanden zijn.

5.3
Door Madaga aangegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn. Eventuele overschrijding van de levertermijn door Madaga geeft Afnemer niet het recht op enige vergoeding van (in)directe schade, tot opschorting van enige voor Afnemer uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of tot beëindiging van de Overeenkomst.

5.4
Madaga levert de Producten tot en met in de koelkast.

5.5
Ingeval Afnemer de Producten niet (tijdig) conform de Overeenkomst in ontvangst neemt, komen alle door Madaga in verband daarmee vergeefs gemaakte kosten, waaronder eventuele kosten voor transport, opslag en/of vervanging voor rekening van Afnemer.

5.6
Afnemer dient bij aflevering van de Producten onmiddellijk te onderzoeken of de levering compleet is en beantwoordt aan de Overeenkomst. Eventuele afwijkingen dienen door Afnemer uiterlijk op de eerstvolgende werkdag na aflevering vóór 12:00 uur bij Madaga te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Producten worden geacht conform de Overeenkomst te zijn ontvangen.

5.7
Het indienen van een klacht als bedoeld in Artikel 5.6 geeft Afnemer – ongeacht of de kennisgeving daarvan al dan niet tijdig is gedaan – niet het recht om haar betalingsverplichtingen jegens Madaga op te schorten of eventuele schade en/of kosten met facturen van Madaga te verrekenen.

5.8
Indien Madaga specifieke Producten, ingrediënten of verpakkingen – bestemd voor Afnemer – moet vernietigen omdat deze niet langer bruikbaar zijn, dan komen de kosten van inkoop, opslag en de vernietiging daarvan voor rekening van Afnemer.

5.9
Madaga streeft ernaar om opgaven van aantallen, gewichten en/of andere aanduidingen met betrekking tot de Producten zo getrouw mogelijk aan te duiden. Madaga staat er echter niet voor in dat zich ter zake nimmer afwijkingen voordoen. Gebruikelijke afwijkingen zijn in elk geval geoorloofd.

6 FACTURATIE EN BETALING

6.1
Madaga factureert in beginsel wekelijks direct aan Afnemer, op basis van het aantal bestelde maaltijden op verpakkingsbasis. Facturen van Madaga worden elektronisch naar Afnemer verzonden. Indien Afnemer een papieren versie van de factuur wenst, dan kan Madaga daarvoor bijkomende kosten in rekening brengen.

6.2
Betaling door Afnemer geschiedt door middel van automatische incasso binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.3
Indien Afnemer de facturen van Madaga niet voldoet binnen de gestelde betalingstermijn, is Afnemer over het alsdan uitstaande bedrag een contractuele rente verschuldigd van 8% per jaar vanaf de eerste dag na verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag van betaling, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente in rekening wordt gebracht. Ook is Madaga bevoegd om de redelijkerwijs gemaakte (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten bij Afnemer in rekening te brengen.

6.4
Alle door Madaga geleverde Producten blijven in eigendom van Madaga totdat de daarmee verband houdende facturen, inclusief eventueel daarmee verband houdende rente, boete(n) en/of andere kosten volledig door Afnemer zijn voldaan conform deze Voorwaarden.

7 VOEDSELVEILIGHEID EN KWALITEIT

7.1
Alle producten van Madaga zijn gepasteuriseerd en voldoen aan de algemene hygiënestandaard conform de HACCP / FSSC 22000 certificering. Overige voorwaarden waaraan de Producten op basis van de Overeenkomst moeten voldoen vermeldt Madaga op het etiket, waaronder maar niet beperkt tot biologisch (SKAL gecertificeerd) en/of vegetarisch.

7.2
Afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat, vanaf het moment van levering van de Producten op haar vestiging(en), de voedselveiligheid te allen tijde is gewaarborgd in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, alsook daartoe met regelmaat controles uit te (doen) voeren en verslag te (doen) leggen van de uitkomsten van dergelijke controles. Madaga is gerechtigd Afnemer van aanwijzingen te voorzien op het gebied van voedselveiligheid, maar Madaga kan op basis van haar adviezen, dan wel het achterwege laten daarvan, nimmer door Afnemer worden aangesproken voor enige schade en/of kosten.

7.3
Afnemer is gehouden de Producten te bereiden volgens het op de verpakking vermelde bereidingsvoorschrift en mag hier nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Madaga van afwijken.

7.4 Wanneer een Product niet voldoet aan bovenstaande eisen kan Afnemer contract opnemen met het customer care team van Madaga via telefoonnummer 085 2735435. Naar aanleiding daarvan zal Madaga samen met Afnemer een passende oplossing zoeken.

8 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1
Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten – waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, auteursrechten en/of handelsna(a)m(en) van Madaga – berusten te allen tijde bij Madaga en gaan op basis van de Overeenkomst niet over op Afnemer, ook niet indien de Producten specifiek voor Afnemer zijn ontworpen, ontwikkeld of samengesteld, tenzij de overgang van intellectuele eigendom op Afnemer uitdrukkelijk is opgenomen in de Overeenkomst.

9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1
Madaga is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Afnemer en/of derde(n) mochten lijden als gevolg van de Overeenkomst of de geleverde Producten, om welke reden dan ook, behoudens indien sprake is van grove nalatigheid of ernstige verwijtbaarheid aan de zijde Madaga.

9.2
In geval aansprakelijkheid van Madaga komt vast te staan, komt slechts directe vermogensschade voor vergoeding in aanmerking, met uitsluiting van indirecte-, gevolg- en/of immateriële schade en tot ten hoogste het door Madaga verzekerde bedrag ad € 2.500.000,– per aanspraak per kalenderjaar.

10 VERTROUWELIJKHEID

10.1
Madaga en Afnemer verplichten zich over en weer om de Overeenkomst en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen als strikt vertrouwelijk te behandelen en niet aan derde(n) kenbaar te maken, anders dan ter uitvoering van de Overeenkomst en behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander. Afnemer is gehouden om deze geheimhouding op te leggen aan bij haar onderneming betrokken personen, zoals haar medewerkers en zij staat ervoor in dat door deze personen geen inbreuk wordt gemaakt op de vorenbedoelde geheimhouding.

11 PRIVACY

11.1
Voor zover in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Madaga persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

11.2
Madaga heeft een privacy statement waarin is beschreven hoe zij met persoonsgegevens omgaat. Het privacy statement is te vinden op de website van Madaga (www.madaga.nl).

12 DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMST EN SLOTBEPALINGEN

12.1
De looptijd van de Overeenkomst bedraagt 12 maanden, met een stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden. De Overeenkomst kan na de initiële termijn door Madaga en door Afnemer te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden, behoudens indien anders overeengekomen.

12.2
Madaga is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden – zonder dat zij gehouden zal zijn een schadevergoeding te voldoen – in geval van:
(i) een tekortkoming door Afnemer in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, (ii) surséance van betaling of faillietverklaring van Afnemer, (iii) verkoop, verpanding of beëindiging van de onderneming van één der partijen, dan wel (iv) indien Afnemer – na eenmalige waarschuwing door Madaga – nalaat om Producten, bestemd voor een bepaalde doelgroep als bedoeld in artikel 6.1 aan die doelgroep te verstrekken.

12.3
Alle vorderingen die Madaga op Afnemer heeft of verkrijgt op het moment dat één (of meerdere) van de situaties als bedoeld in artikel 12.2 zich voordoet, zullen deze vorderingen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

12.4
De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst heeft geen gevolgen voor de geldigheid van overige bepalingen van de Overeenkomst.

12.5
Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

12.6
Mochten bepalingen uit deze Voorwaarden en de Offerte tegenstrijdig zijn dan prevaleren de bepalingen uit de Voorwaarden.

12.7
Uitsluitend de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam is bevoegd tot kennisneming van geschillen tussen Madaga en Afnemer ter zake de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Amstelveen, april 2022

 

Privacy & cookiebeleid van Madaga

Dit is het privacy- en cookiebeleid van Madaga. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke data die wordt verzameld via onze website. Wij hechten veel waarde aan de bescherming hiervan. In deze verklaring lees je alles over de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Zo leggen wij bijvoorbeeld uit waar jouw gegevens opgeslagen worden en met welke reden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kan maken van deze rechten.

Wie zijn wij?

Aangenaam! Wij zijn Madaga en maken kleintjes hapje voor hapje verliefd op echt eten. Er zijn situaties waarin Madaga gegevens van jou verzamelt. Het is daarom goed dat jjj weet wat wij met deze gegevens doen en hoe je jouw wensen omtrent gegevensverzameling kan aangeven. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Madaga
T. Pannekoek- van Werven (gegevensverantwoordelijke)
Laan van Kronenburg 14, 4e etage
1183 AS Amstelveen 085 27 35 435 / welkom@madaga.nl

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Om verschillende redenen verzamelt Madaga persoonsgegevens:

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Madaga stuurt nieuwsbrieven via e-mails. Met deze nieuwsbrieven inspireren en begeleiden wij kinderdagverblijven en ouders/verzorgers om met kleintjes op Smaakavontuur te gaan. Daarnaast versturen wij soms productinformatie. Je voornaam en e-mailadres worden hiervoor verzameld via het formulier op deze website. Ook als je een nieuwe klant bent, voegen wij je toe aan onze nieuwsbrief. Uitschrijven kan altijd via een eenvoudige link.

2. Om jouw vragen te beantwoorden
Wanneer jij een vraag hebt, is de kans groot dat je contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website. In dit formulier vragen wij alleen de benodigde gegevens om jouw vraag te kunnen beantwoorden of om jou hierover te kunnen contacten. Daarom verzamelen wij alleen de volgende gegevens:
naam, e-mailadres, telefoonnummer, het onderwerp van je vraag en een omschrijving van je vraag.

3. Om onze heerlijke maaltijden te kunnen leveren
Madaga levert verse en biologische maaltijden aan de kinderopvang. Om de maaltijden bij jou in de koelkast te kunnen afleveren, vragen te kunnen stellen over de bestelling of om jouw vragen te beantwoorden, verwerken wij persoonsgegevens. Het gaat om gegevens zoals: naam kinderdagverblijf, factuuradres, leveradres, naam van de besteller, telefoonnummer en e-mailadres.

Wie ontvangen jouw gegevens?

Wij gaan zeer voorzichtig met jouw persoonsgegevens om en daarom delen wij deze niet met derden. Wij delen alleen de noodzakelijke gegevens met bedrijven (ook wel verwerkers) die wij inschakelen om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Met al deze partijen hebben wij in een verwerkersovereenkomst afspraken gemaakt over zorgvuldig gebruik en passende beveiliging van jouw persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn Mailchimp voor de nieuwsbrieven, Exact voor de facturatie en Magento voor het verwerken van jouw bestellingen.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig. Dit betekent dat wij jouw persoonsge-gevens in principe bewaren tot maximaal 6 maanden na het beëindigen van het contract. Je hebt het recht om ons eerder te verzoeken de gegevens te verwijderen, mits er aan de contractuele verplichtingen voldaan is.

Beveiliging van gegevens

Madaga heeft er alles aan gedaan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Daarom heeft Madaga de volgende maatregelen toegepast:

Technische maatregelen, zoals: (toegang)beveiliging van apparatuur en automatisch verwijderen van voormalige klanten binnen 6 maanden.

Organisatorische maatregelen, zoals: aangewezen verantwoordelijken voor informatiebeveiliging binnen Madaga, bevorderen van beveiligingsbewustzijn bij de medewerkers, opgestelde beveiligingsprocedures die regelmatig worden getest en geëvalueerd, een beveiligingsregister en een controle van de logbestanden op maandelijkse basis.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat we naar je browser sturen. Daardoor kunnen we jouw browser, de volgende keer dat je de website bezoekt, automatisch herkennen. Cookies kunnen informatie verzamelen die gekoppeld zijn aan het gebruik van de website, bijvoorbeeld welke pagina’s je bezoekt en de duur van de gebruikssessie.

1. Waarom gebruiken wij cookies?

De cookies zorgen ervoor dat de website snel werkt en je de website veilig kan bezoeken. Ook kunnen wij zien of de indeling van onze website goed werkt of dat we het beter in kunnen richten: dit allemaal om het jou extra makkelijk en plezierig te maken!

2. Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Hiermee kunnen ook sommige voorkeuren worden bewaard (zoals taalinstelling).

• Doelgroepgerichte of advertentiecookies: deze cookies worden gebruikt om het surfgedrag van onze bezoekers vast te leggen. Daarmee verzamelen we informatie over browergewoonten welke kunnen worden gebruikt voor het aanpassen van advertenties en marketing. Een voorbeeld hiervan is een remarketing campagne. Deze cookies, ookwel tracking cookies, worden gebruik door socialmedia-accounts, nieuwsbrieven en Google AdWords. Wij vragen je de cookies te accepteren wanneer je onze website bezoekt. Nadat een gebruiker de voorwaarden heeft geaccepteerd, mogen cookies worden bijgehouden en worden geplaatst.

Google analytics: om de website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de klant, maken wij gebruik van Google Analytics. Zo kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Dat betekent dat Google jouw gegevens niet mag en kan gebruiken en alleen voor Madaga zichtbaar zijn.

Jouw rechten

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens die bij Madaga bewaard worden op te vragen en in te zien. Je kan hierover contact met ons opnemen per e-mail of telefoon. Wij sturen je dan een overzicht van de gegevens die in ons bezit zijn. Kloppen je gegevens niet? Of zijn er gegevens gewijzigd? Dan zullen wij deze gegevens aanpassen (binnen de wettelijke termijn van een maand). Mocht je een bezwaar hebben dat wij bepaalde gegevens in het bezit hebben, vragen wij je ook contact met ons op te nemen.

Vragen of klachten?

Natuurlijk helpen wij je graag! Je kan telefonisch of per e-mail contact met ons customer care team. Zij zijn bereikbaar op 020-3081200 of welkom@madaga.nl.
Officieel moeten wij je er ook nog op wijzen dat je het recht hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthouder gegevensbescherming.

Wijzigingen

Madaga heeft het recht om dit privacy- en cookiebeleid aan te passen, mocht de wetgeving rondom dit onderwerp veranderen. Daarom raden wij je aan met enige regelmaat dit beleid te checken.

Amstelveen, april 2019 

OOK EEN WARME LUNCH OP JOUW KINDERDAGVERBLIJF?
VRAAG GRATIS PROEFBOX AAN